Tun eller gårdstun är ett fornnordiskt ord för gårdsplan eller gärdesgård. I vissa moderna förorter, däribland RudbodaLidingö, har bebyggelsen lagts kring tun. Ett tun var i forntiden en skyddad plats bakom till exempel en palissad eller en gård som var kringbyggd för att försvåra för fientliga angrepp. Etymologiskt finns ordet i samtliga germanska språk, i engelska town ("stad"), tyska Zaun ("staket").

Gårdstypen blev med tiden mindre vanlig i Sverige i samband med att statens kom att allt effektivare utsträcka sig till att även omfatta landsbygden varvid försvarsbehovet minskade. Under 1800-talet kom dessutom tydliga stilideal från herrgårdar att efterapas även på mindre gårdar med stora friliggande byggnader som ideal i hela Sverige. Detta stilideal skedde samtidigt som bönderna fick det allt bättre och hade råd med att måla sina hus och bygga på dem, varför gårdstypen numera är så gott som obsolet. I övriga världen såsom Afrika, Asien, Sydamerika med flera platser är det fortfarande en av de vanligaste gårdstyperna med slutna gårdsplaner för att skydda mot vind och fiender.

Källa: Wikipedia