Om samfällighetsföreningar

Bergsbyvägen är en samfällighetsförening med två föreningar som av administrativa och praktiska skäl har gemensam förvaltning. "Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Ledningar" omfattar 86 fastigheter inom Hagtorns-, Olvon-, Mistel-, Slån-, Hassel-, och Flädertunet. "Samfälligheten Bergsbyvägens Garage" omfattar 61 fastigheter inom Hagtorns-, Mistel-, Hassel-, och Flädertunet. 

Utöver vår samfällighet finns det ytterliggare 3 st i Östra Rudboda: Utbyvägen, Geddebergsvägen och Grönbyvägen. Varje samfällighet består av en ledningssamfällighet omfattande samtliga hus och en garagesamfällighet som omfattar tun med gemensamma garagelängor.

En samfällighet har till uppgift att förvalta s.k. gemensamhetstillgångar, dvs. nyttigheter som är nödvändiga för att fastigheterna ska kunna fungera långsiktigt. I vårt fall är föreningens uppgift att förvalta gemensamma ledningar för dagvatten och avlopp, samt vår gemensamma TV-anläggning och garagelängor.

Föreningen förvaltas enligt lagen om förvaltning av samfällighet (SFS 1973:1150) och är registrerad hos Lantmäteriet.

Samfällighetsföreningen är en juridisk person och medlemmarna utgörs av ägarna till deltagande fastigheter.

Samfälligheten har stadgar som klarlägger föreningen uppgift, vad styrelsen har att hålla sig till och hur föreningsstämman ska gå till.

Stämman är föreningens beslutande organ.

Bergsbyvägen håller en stämma om året. Kallelse utgår till samtliga medlemmar. Utöver detta kan styrelsen kalla till extra stämmor vid behov. Att vara ansluten till föreningarna innebär att beslut som röstats fram i demokratisk ordning är tvingande för fastighetsägarna som är medlemmar. Styrelsen, som utses av stämman, är föreningens verkställa de organ.

Avgifter

För att bekosta byggande, underhåll och förnyelse av de anläggningar föreningen förvaltar uttas en årlig avgift av medlemmarna. Storleken på avgiften beslutas på årsmötet.

ÖRV

För att tillvarata andra intressen hos de boende i Östra Rudboda, som inte sköts av samfälligheterna, finns Östra Rudboda Villaägareförening, ÖRV. Ordförande i ÖRV 2017 är Ulrika Eidenstam, tel. 070 644 94 50.

ÖRV är till för att vara områdets kontakt med kommunen i frågor rörande sopstationer, gatubelysning, parkeringsbestämmelser, lekplatser o.dyl. Föreningen ska också kunna samordna större inköp av kapitalvaror till fastigheterna.

Det är viktigt att påpeka att ÖRV, till skillnad från samfälligheterna, är en frivillig organisation. Medlemmarna i Bergsbyvägens samfällighet är anslutna till ÖRV och betalar en mindre årsavgift. Medlemskap i ÖRV är frivillig och kan beslutas av varje samfällighet för sig.