Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Garage

 

Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Ledningar

 

--------------------------------------------------

 

Kallelse till årsstämma 2021

 

(Observera att anmälan krävs för deltagande)

 

 

 

Medlemmarna i samfällighetsföreningarna Bergsbyvägen kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2021-06-09 kl 19.00 på skolgården i Rudboda skola.

 

På grund av Coronaviruset kommer mötet att hållas utomhus och ingen frukt eller godis kommer tyvärr att serveras. Ett mindre antal sittplatser (låg bänk) kommer finnas så ta med egen stol om ni vill vara säker på att kunna sitta. Vid regn medtag även paraply.

 

För planeringen skull behöver vi i år veta hur många som kommer på stämman. Det är därför viktigt att ni som önskar deltaga på stämman anmäler sig i förväg genom att skicka ett mejl till camilla.lidingo@hotmail.com. Det går även bra att lägga en lapp i brevlådan på Hasseltunet 2. Anmäl dig gärna senast fredag den 4 juni. 

 

Motion skall vara inlämnad senast 2021-06-02 till Lotta Biörnstad, Flädertunet 2.

 

Övriga frågor som ni vill ta upp på stämman meddelas i samband med anmälan till stämman.

 

Preliminär årsredovisning, debiteringslängd och revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig på hemsidan innan stämman.

 

 

 

Dagordning

 

1. Stämmans öppnande 

 

2. Godkännande av dagordning 

 

3. Stämmans behöriga utlysande 

 

4. Val av ordförande för stämman 

 

5. Val av sekreterare för stämman 

 

6. Val av två justeringsmän 

 

7. Styrelseberättelse 

 

8. Årsredovisning 

 

9. Revisionsberättelse 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

11. Ersättning till styrelse och revisorer  

 

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

 

13. Framställning från styrelsen och inkomna motioner.

 

14. Val

 

- Val av ordförande (2 år)

 

-   Val av ledamot (2 år)

 

-   Val av suppleant (1 år)

 

-   Val av revisor och revisorssuppleant  (1 år)

 

(2 ledamöter har ett år kvar på sin period)

 

Tillträdande tunombud

 

 

 

15. Övriga frågor

 

  • Ledningar/avlopp

  • Garage  

  • Tv

  • Diskussion och övrigt

 

16. Stämmans avslutande

 

 

 

Lidingö 2020-05-28

Styrelsemedlemmar sökes !!!

Vid Årsstämman kommer vår nuvarande ordförande och vår nuvarande sekreterare att sluta.

Det är mycket viktigt att vi kan tillsätta dessa poster på årsstämman!

Anmäl intresse till Mari Lundevall på Hasseltunet 11 (mari.lundevall@outlook.com) som är sammankallande för valberedningen.

Valberedningen består av samtliga tunombud.

Samfällighetens styrelse ansvarar för underhåll och skötsel av garage,ekonomi,avlopp och fiber.