Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Garage

Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Ledningar

--------------------------------------------------

Kallelse till årsstämma 2020

(Observera att anmälan krävs för deltagande)

 

Medlemmarna i samfällighetsföreningarna Bergsbyvägen kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2020-06-16 kl 19.00 på skolgården i Rudboda skola.

På grund av Coronaviruset kommer mötet att hållas utomhus och ingen frukt eller godis kommer tyvärr att serveras. Ett mindre antal sittplatser (låg bänk) kommer finnas så ta med egen stol om ni vill vara säker på att kunna sitta. Vid regn medtag även paraply.

För planeringen skull behöver vi i år veta hur många som kommer på stämman. Det är därför viktigt att ni som önskar deltaga på stämman anmäler sig i förväg genom att skicka ett mejl till camilla.lidingo@hotmail.com. Det går även bra att lägga en lapp i brevlådan på Hasseltunet 2. Anmäl dig gärna senast fredag den 12 juni. 

Motion skall vara inlämnad senast 2020-06-08 till Lotta Biörnstad, Flädertunet 2.

Övriga frågor som ni vill ta upp på stämman meddelas i samband med anmälan till stämman.

Preliminär årsredovisning, debiteringslängd och revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig på hemsidan innan stämman. Förvaltningsberättelse bifogas denna kallelse.

 

Dagordning

1. Stämmans öppnande 

2. Godkännande av dagordning 

3. Stämmans behöriga utlysande 

4. Val av ordförande för stämman 

5. Val av sekreterare för stämman 

6. Val av två justeringsmän 

7. Styrelseberättelse 

8. Årsredovisning 

9. Revisionsberättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Ersättning till styrelse och revisorer  

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

13. Framställning från styrelsen och inkomna motioner. Motion skall vara inlämnad senast 2020-06-08 till Lotta Biörnstad, Flädertunet 2

14. Val

- Val av ordförande (1 år)

-   Val av sekreterare (1 år)

-   Val av kassör (2 år)

- Val av ledamot (2 år)

-   Val av suppleant (1 år)

-   Val av revisor och revisorssuppleant  (1 år)

Tillträdande tunombud

 

15. Övriga frågor

 • Ledningar/avlopp

 • Garage  

 • Tv

 • Diskussion och övrigt

16. Stämmans avslutande

 

Lidingö 2020-05-28

 

Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Garage

Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Ledningar

 

Förvaltningsberättelse för räkenskapsperioden 2019-2020

 

Sammankomster

Styrelsen har under perioden haft tio möten. Samfällighetens representant i Östra Rudbodas Villaägareförening (ÖRV) styrelse är

Ann-Charlotte Biörnstad, som deltar i återkommande möten.

 

Rör och ledningar

Samfälligheten använder sig av nybildad firma, vid namn RUGAB

Rörunderhållsgruppen, ägare Iman Zolgharnian.

Iman samt rörkillarna Jesper och Johan har under många år skött våra rörunderhåll och är väl bevandrade i vår historik. Vi har nu spolat, rensat och enklare filmning av samtliga rör inom vår Samfällighet. Underhåll skall ske vartannat år. Resultatet är en god överblick av läget. De senaste två åren har vi inte haft några större stopp. Även brunnarna har åtgärdats.

De tun som nu står på tur är Hasseltunet och Misteltunet, som skall åtgärdas v 22.

Som tidigare nämnts har relining utförts på Hasseltunet 3-11, år 2018 av Stockholm Relining med gott resultat.

Olvontunet 1-9 genomgick relining i februari 2020 också av Stockholm Relining

Samtliga reliningkostnader täcktes av våra konsoliderade medel.

Ingen relining kommer att utföras kommande verksamhetsår.

Avlopp

Vi vill även detta år påminna om självspolning två gånger per år på varje tun lämpligen i samband med vår årliga vårstädning.

En länga med hus som sitter ihop spolas samtidigt, organiseras av tunombuden. Detta för att rensa ur rören.

 

Fiber

Det förnyade avtalet med Telia i fem år (f.o.m. 2019-03-05) med samma utbud, Telia Stor, internetuppgradering till 250/100, kostnad 387 kr/månad, ingen avgiftshöjning, tycks nu fungera i samtliga hushåll.

Tunombud

Tunombuden är styrelsens förlängda arm och till stor hjälp för oss i styrelsen. Varje år på hösten har vi ett speciellt tunombudsmöte med nya ombud, där vi i styrelsen informerar och besvarar frågor från nya tunombud. Tacksamt meddela styrelsen namnet på er efterträdare.

Namn på respektive tuombud samt vad som förväntas av er finns på vår hemsida.

Hemsidan

Föreningens hemsida är uppdaterad – www.bergsbyvagen.se

Garage

Många gemensamma garage är i behov av renovering, målning mm. Styrelsen tar tacksamt emot förslag från tunombud om några husägare kan bistå med hjälp i form av enklare arbeten för att hålla kostnaderna nere. Större arbeten får vi anlita snickare. Kanske även duktiga snickare finns inom Samfälligheten. Hör gärna av er.

 

 

Ekonomi

Ledningssamfälligheten har ett negativt resultat vilket finansieras med tidigare upparbetade medel som finns fonderade. De kostnader utöver budget som belastar räkenskaperna är kopplade till reliningen av Olvontunet. Kostnaden för reliningen uppgick till drygt 400 tkr. Kvar i underhållsfonden finns ca 490 tkr samt ett eget kapital om ca 250 tkr. Uppgraderingen av TV-anläggningen kommer att öka de löpande kostnaderna med

ca 73 kr/månad per hushåll men för stunden räknar vi med att klara av det utan avgiftshöjning.

Garagesamfälligheten har ett positivt resultat, ca +40 tkr. Fonderat i underhållsfonden finns det ca 360 tkr samt ett eget kapital på ca 160 tkr.

Lidingö 2020-05-27

 

Ann-Charlotte Biörnstad

Ordförande

 

 

BYTE AV TV-BOX
Koderna du har på din nuvarande tv-box kan vara låsta till boxen i max 6 timmar och du behöver därför frigöra koderna. Gör exempelvis detta på kvällen så att låset hinner släppa till morgonen därpå. Följ guiden för att frigöra koderna innan du byter Tv-box.
Innan du börjar behöver du ha din identifikations- och kontrollkod tillhands. Du hittar dina koder på Mitt Telia eller i den värdehandling du tidigare fått. Saknar du tv-koder eller behöver nya kan du aktivera via Mitt Telia eller kontakta Kundtjänst på 90 200.
1. Tryck på knappen Meny på din fjärrkontroll.
2. Gå till Inställningar och klicka på OK på fjärrkontrollen.
3. Gå ner till Systeminställningar och välj Ta bort användarkoder
4. Tv-Boxen startar nu om.
5. Koppla ur den gamla tv-boxen.
6. Koppla in den nya tv-boxen och vänta tills den ber om identifikations- och kontrollkod och knappa in dessa. Din tv skall nu starta upp.
7. Om det inte kommer igång direkt så är koderna låsta i ett par timmar (max 6 timmar).
8. Om detta ändå inte fungerar kontakta supporten på 90 200 så hjälper de dig!

  Tidplan för Installation avseende bredband och TV. Tillträde till fastigheten krävs.          
             
  Gatunamn Gatnr Dag  Ca: Tid    
  HASSELTUNET 2 11/9 08:00    
  HASSELTUNET 11 11/9 08:00    
  HASSELTUNET 12 11/9 08:00    
  HASSELTUNET 14 11/9 08:30    
  HASSELTUNET 16 11/9 08:30    
  HASSELTUNET 18 11/9 09:00    
  FLÄDERTUNET 2 11/9 09:00    
  FLÄDERTUNET 3 11/9 09:30    
  FLÄDERTUNET 4 11/9 09:30    
  FLÄDERTUNET 5 11/9 10:00    
  FLÄDERTUNET 6 11/9 10:00    
  HASSELTUNET 3 11/9 10:30    
  FLÄDERTUNET 7 11/9 10:30    
  FLÄDERTUNET 8 11/9 12:00    
  FLÄDERTUNET 9 11/9 12:00    
  FLÄDERTUNET 10 11/9 12:00    
  FLÄDERTUNET 12 11/9 12:30    
  HASSELTUNET 4 11/9 12:30    
  HASSELTUNET 5 11/9 13:00    
  HASSELTUNET 6 11/9 13:00    
  HASSELTUNET 7 11/9 13:30    
  HASSELTUNET 8 11/9 13:30    
  HASSELTUNET 9 11/9 14:00    
  HASSELTUNET 10 11/9 14:00    
  FLÄDERTUNET 14 11/9 14:30    
  HAGTORNSTUNET 8 11/9 14:30    
  HAGTORNSTUNET 9 11/9 15:00    
  HAGTORNSTUNET 10 11/9 15:00    
  HAGTORNSTUNET 11 11/9 15:30    
  HAGTORNSTUNET 13 11/9 15:30    
  HAGTORNSTUNET 14 12/9 08:00    
  HAGTORNSTUNET 15 12/9 08:00    
  HAGTORNSTUNET 16 12/9 08:00    
  HAGTORNSTUNET 17 12/9 08:30    
  FLÄDERTUNET 16 12/9 08:30    
  HAGTORNSTUNET 18 12/9 09:00    
  MISTELTUNET 2 12/9 09:00    
  MISTELTUNET 3 12/9 09:30    
  MISTELTUNET 4 12/9 09:30    
  MISTELTUNET 5 12/9 10:00    
  FLÄDERTUNET 18 12/9 10:00    
  HAGTORNSTUNET 2 12/9 10:30    
  HAGTORNSTUNET 3 12/9 10:30    
  HAGTORNSTUNET 4 12/9 12:00    
  HAGTORNSTUNET 5 12/9 12:00    
  HAGTORNSTUNET 6 12/9 12:00    
  HAGTORNSTUNET 7 12/9 12:30    
  MISTELTUNET 6 12/9 12:30    
  MISTELTUNET 15 12/9 13:00    
  MISTELTUNET 16 12/9 13:00    
  MISTELTUNET 17 12/9 13:30    
  MISTELTUNET 19 12/9 13:30    
  MISTELTUNET 21 12/9 14:00    
  MISTELTUNET 23 12/9 14:00    
  OLVONTUNET 1 12/9 14:30    
  OLVONTUNET 2 12/9 14:30    
  OLVONTUNET 3 12/9 15:00    
  OLVONTUNET 4 12/9 15:00    
  MISTELTUNET 7 12/9 15:30    
  OLVONTUNET 5 12/9 15:30    
  OLVONTUNET 6 13/9 08:00    
  OLVONTUNET 7 13/9 08:00    
  OLVONTUNET 8 13/9 08:00    
  OLVONTUNET 9 13/9 08:30    
  MISTELTUNET 8 13/9 08:30    
  MISTELTUNET 9 13/9 09:00    
  MISTELTUNET 10 13/9 09:00    
  MISTELTUNET 11 13/9 09:30    
  MISTELTUNET 12 13/9 09:30    
  MISTELTUNET 13 13/9 10:00    
  MISTELTUNET 14 13/9 10:00    
  OLVONTUNET 10 13/9 10:30    
  SLÅNTUNET 6 13/9 10:30    
  SLÅNTUNET 7 13/9 12:00    
  SLÅNTUNET 9 13/9 12:00    
  SLÅNTUNET 11 13/9 12:00    
  SLÅNTUNET 13 13/9 12:30    
  SLÅNTUNET 3 13/9 12:30    
  HAGTORNSTUNET 12 13/9 13:00    
  OLVONTUNET 12 13/9 13:00    
  OLVONTUNET 14 13/9 13:30    
  OLVONTUNET 16 13/9 13:30    
  SLÅNTUNET 1 13/9 14:00    
  SLÅNTUNET 2 13/9 14:00    
  SLÅNTUNET 4 13/9 14:30    
  SLÅNTUNET 5 13/9 14:30    
             

Meddelande om kommande arbeten på tv-anläggningen

 

 

Samfälligheten har förlängt Avtalet med Telia vad gäller TV och bredband.

 

Det nya avtalet kommer även att innebära att utrustning i alla fastigheter kommer att uppgraderas.

 

Mediaomvandlaren (där fibern kommer in i fastigheten), och

Gateway (router) kommer att bytas ut. Dessutom kommer varje fastighet

att få en ny tv-box (varje hushåll har ju en tv-box som tillhör föreningen).

Övrig utrustning i fastigheten (t.ex egeninköpta boxar och dylikt) kommer

att fortsätta fungera som vanligt.

 

Entrepenören som utför arbetena i fastigheterna kommer meddela när

arbetena ska ske, men beräknar att det ska vara klart senast 20:e september.

Så det borde betyda att arbetena sker under vecka 38 eller möjligen 37,

men vi kommer att återkomma när vi vet mer exakt. Vi vill dock gå ut

med informationen redan nu så att ni kan vara förberedda på att det måste

ges tillgång till fastigheterna framöver när arbetet sätter igång.

 

Dessutom kommer det att bli störningar och avbrott på TV och bredband

under hela dagen den 25/9 då utrusning i centralen kommer att bytas.

 

 

Mvh

 

Styrelsen

 

faktura_ledning_garage_2019faktura_ledning_2019

 

 

Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Garage

Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Ledningar

--------------------------------------------------

Kallelse till årsstämma 2019

 

Medlemmarna i samfällighetsföreningarna Bergsbyvägen kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2019-05-22 kl 19.00 i Rudboda skolas matsal.

 

Frukt och godis kommer att serveras genom styrelsens försorg.

Preliminär årsredovisning, debiteringslängd och förvaltningsberättelse kommer att finnas tillgänglig på hemsidan i god tid före stämman.

 

 

Dagordning

 

1. Stämmans öppnande 

2. Godkännande av dagordning 

3. Stämmans behöriga utlysande 

4. Val av ordförande för stämman 

5. Val av sekreterare för stämman 

6. Val av två justeringsmän 

7. Styrelseberättelse 

8. Årsredovisning 

9. Revisionsberättelse 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Ersättning till styrelse och revisorer  

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

 

13. Framställning från styrelsen och inkomna motioner. Motion skall vara inlämnad senast 2019-05-16 till Lotta Biörnstad, Flädertunet 2

 

14. Val

- Val av ordförande (1 år)

-   Val av sekreterare (2 år)

-   Val av kassör (1 år)

- Val av ledamot (2 år)

-   Val av suppleant (1 år)

-   Val av revisor och revisorssuppleant  (1 år)

Tillträdande tunombud

 

15. Övriga frågor

 • Ledningar/avlopp

 • Garage  

 • Tv och bredband, förlängning av avtalet med Telia

 • Diskussion och övrigt

16. Stämmans avslutande

 

Lidingö 2019-05-05

 

 

 

Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Garage

 

Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

för verksamhetsåret 2019/2020

 

Deltagande fastigheter: 61 fastigheter i etappen BC Östra Rudboda

- Fläderbäret 1-9, Fläderoten 1-4

- Hagtornsbladet 1-8, Hagtornsblomman 1-5, Hagtornsbäret 1-4

- Hasselhänget 1-5, Hasselnöten 1-2, Hasselroten 1-5

- Mistelbladet 1-6, Mistelblomman 1-4, Mistelbäret 1-4, Mistelkvisten 1-5

 

UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT 2019-04-01

2020-03-31

UTGIFTER

Underhåll av garagebyggnader, anläggning och grönytor 3 000

Försäkringspremier 5 000

Elkostnad 16 200

Snöröjning 49 000

Underhållsfond 18 300

Summa 91 500

INKOMSTER

Räntor 0

Årsavgifter 91 500

Summa 91 500

 

 

 

DEBITERINGSLÄNGD

91 500 kr uttaxeras medlemmarna. Av uttaxerat belopp belöper 1 500 kr per

medlem. Betalning ska erläggas enligt årsmötets beslut, dock senast 30 juni 2019, till

plusgiro 83 92 66-4.

 

 

 

Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Ledningar

 

Förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

för verksamhetsåret 2019/2020

 

 

Deltagande fastigheter:

Samtliga 86 fastigheter etappen BC, Östra Rudboda

 

Anläggningar:

Ledningar för ren-, dag- och spillvatten

 

 

UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT 2019-04-01

2020-03-31

UTGIFTER

Underhåll och åtgärder för avloppsanläggning 50 000 Vår/höst städning 1000

Medlemsavgifter Villaaägarföreningen 10 000

Telia, Kollektiva paketet (tv/bredband) 400 000

TV-anläggning, service och el 5 000

Administationskostnader 20 000

Avsättning underhållsfond 210 000

 

Summa 696 000

 

INKOMSTER

Finansiella intäkter 0

Årsavgifter - ledning 668 564

Summa 668 564

 

 

 

DEBITERINGSLÄNGD

Kronor 668 564 kr uttaxeras medlemmarna. Av uttaxerat belopp belöper 7 774 kr per medlem. Betalning ska erläggas enligt årsmötets beslut, dock senast 30 juni 2019, till plusgiro

83 92 66-4.

 

 

Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Garage

 

Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Ledningar

 

 

 

Styrelseberättelse för mandatperioden 2018 -2019

 

Sammankomster

 

Styrelsen har under perioden haft tolv möten.Samfällighetens representant i Östra Rudbodas Villaägareförening (ÖRV) styrelse är Ann-Charlotte Biörnstad som deltar i återkommande möten.

 

Rör och ledningar

 

Samtliga rör på våra tun är nu genomgångna och enligt Relita i gott skick. Vi fortsätter hålla efter rören varje år och med er hjälp , hoppas vi det goda läget skall bestå i ännu många år.

 

Vi har genomfört vår första relining på Hasseltunet 3-11 med gott resultat. Anledningen var ett stort hål på huvudröret. Reliningen utfördes av Stockholm Relining som gjorde ett utmärkt jobb. Styrelsen har beslutat att utföra relining vid behov och i möjligaste mån använda våra konsoliderade medel. Vi ser inte att behov finns i dagens läge att genomföra relining på samtliga tun.

 

Samtliga dagvattenbrunnar är också rensade.

 

 

 

Avlopp

 

Vi påminner om självspolning två gånger per år på varje tun, lämpligen i samband med vår årliga vårstädning. En länga med hus som sitter ihop spolas samtidigt, organiseras av tunombuden. Detta för att rensa ur rören.

 

 

 

 

 

Fiber

 

Styrelsen har förnyat avtalet (2019-03-05) med Telia i fem år. Nuvarande avtal tecknades för åtta år sedan (2011). Det nya avtalet innebär att medlemmarna får samma TV-utbud som idag (Telia Stor) samt att internet uppgraderas till 250/100. Kostnaden blir 387kr/hushåll/månad. Det är en ökning med 73 kr/månad. Ingen avgiftshöjning är påkallad.

 

 

 

Tunombuden

 

Tunombuden är styrelsens förlängda arm och till stor hjälp för oss i styrelsen. Varje år har vi ett speciellt tunombudsmöte där styrelsen informerar och besvarar frågor från nya tunombud. Namn på respektive tunombud samt vad som förväntas av er finns på vår hemsida.

 

 

 

Hemsidan

 

Föreningens hemsida är uppdaterad –www.bergsbyvagen.se

 

 

 

Garage

 

Som vi redan nämnt behöver våra gemensamma garage åtgärdas. Vi vore därför tacksamma om tunombuden kan efterhöra om husägarna kan bistå med viss hjälp vid enklare arbeten t.ex. målning etc. för att hålla kostnaderna nere för oss alla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi

 

Samfällighetens ekonomi är god.

 

 

 

 

 

Lidingö 2019-05-10

 

 

 

Ann-Charlotte Biörnstad

 

Ordförande

 

 

OBS : Årsredovisningarna nedan finns även tillgängliga i mer högupplöst form i mappen "Årsredovisningar och stadgar"

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergsbyvägens ledning och garage samfällighet

 

Årsavgift 2018-2019

Faktura

 

 

 

 

Till Boende:

Flädertunet (Garage)

Hasseltunet (Garage ej nr 2 & 4)

Misteltunet (Garage)

Hagtornstunet (Garage)

 

 

 

DATUM

Sista betalningsdag

Förseningsavgift

Avser period

VILLKOR

2018-06-05

2018-06-30

Ja, utgår med 300kr vid försenad betalning

2018-2019

 

 

 

ANTAL

ENHET

BESKRIVNING

PRIS PER ENHET

SUMMA

 

 

1

 

 

st

Enligt senaste årsstämmans debiteringsländ uppgår avgifterna till

 

Ledning & Tv/Bredband (4930kr+2844kr)

 

 

7774

 

 

7774

1

st

Garage

1500

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA

9274 Sek

 

Betala mot postgiro 83 92 66 - 4

VIKTIGT, som betalningsreferens/meddelande till betalningsmottagare anges ert tun och husnummer. Dvs. på inbetalningen ange den adress som inbetalningen avser.

Sista betalningsdag är den 30/6 2018

Har ni frågor är ni varmt välkomna att kontakta föreningens kassör, Michael Löfberg på 0761-348655 alt. michael.lofberg@deltaco.se.

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

 

 

Michael Löfberg

Bergsbyvägens ledning och garage samfällighet

 

Årsavgift 2018-2019

Faktura

 

 

 

 

 

Till Boende:

Hasseltunet nr. 2 & 4

Slåntunet

Olvontunet

 

 

 

 

 

DATUM

Sista betalningsdag

Förseningsavgift

Avser period

VILLKOR

2018-06-05

2018-06-30

Ja, utgår med 300kr vid försenad betalning

2018-2019

 

 

 

 

 

 

ANTAL

ENHET

BESKRIVNING

PRIS PER ENHET

SUMMA

 

 

1

 

 

st

Enligt senaste årsstämmans debiteringslängd uppgår avgiften till

 

Ledning & Tv/Bredband (4930kr+2844kr)

 

 

7774

 

 

7774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA

7774 Sek

 

 

 

Betala mot postgiro 83 92 66 - 4

VIKTIGT, som betalningsreferens/meddelande till betalningsmottagare anges ert tun och husnummer. Dvs. på inbetalningen ange den adress som inbetalningen avser.

Sista betalningsdag är den 30/6 2018

Har ni frågor är ni varmt välkomna att kontakta föreningens kassör, Michael Löfberg på 0761-348655 alt. lofbergmichael@gmail.com.

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

 

 

 

Brev 

Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Garage

 

Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Ledningar

 

--------------------------------------------------

 

Kallelse till årsstämma 2018

 

 

 

Medlemmarna i samfällighetsföreningarna Bergsbyvägen kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2018-05-23 kl 19.00 i Rudboda skolas matsal.

 

 

 

Frukt och godis kommer att serveras genom styrelsens försorg.

 

Preliminära årsredovisningen finns i fliken "årsredovisningar och stadgar". 

Dessa preliminära dokument kommer att ersättas med de slutgiltiga versionerna efter årsstämmans godkännande.

 

 

 

 

 

Dagordning

 

 

 

1. Stämmans öppnande 

 

2. Godkännande av dagordning 

 

3. Stämmans behöriga utlysande 

 

4. Val av ordförande för stämman 

 

5. Val av sekreterare för stämman 

 

6. Val av två justeringsmän 

 

7. Styrelseberättelse 

 

8. Årsredovisning 

 

9. Revisionsberättelse 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

11. Ersättning till styrelse och revisorer  

 

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 

 

 

 

13. Framställning från styrelsen och inkomna motioner. Motion skall vara inlämnad senast 2018-05-16 till Lotta Biörnstad, Flädertunet 2

 

 

 

14. Val

 

- Val av ordförande (omval 2019)

 

-   Val av sekreterare (2 år)

 

-   Val av kassör (omval 2019)

 

- Val av ledamot (2 år)

 

-   Val av suppleant (1 år)

 

-   Val av revisor och revisorssuppleant  (1 år)

 

 Tillträdande tunombud

 

 

 

15. Övriga frågor

 

 • Ledningar

 • Underhåll garage 

 • Parkering, skrivelse från advokat

 • Diskussion och övrigt

 

16. Stämmans avslutande

 

 

 

Lidingö 2018-05-03

 

 

 

 faktura_samfällighet_ledningar

faktura_samfällighet_ledningar_garage

 

Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Garage

Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens Ledningar

--------------------------------------------------

Kallelse till årsstämma 2017

 

Medlemmarna i samfällighetsföreningarna Bergsbyvägen kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2014-05-30 kl 19.00 i Rudboda skolas matsal.

 

Frukt och godis kommer att serveras genom styrelsens försorg.

 

 

Dagordning

 

1. Stämmans öppnande

 

2. Godkännande av dagordning

 

3. Stämmans behöriga utlysande

 

4. Val av ordförande för stämman

 

5. Val av sekreterare för stämman

 

6. Val av två justeringsmän

 

7. Styrelseberättelse

 

8. Årsredovisning

 

9. Revisionsberättelse

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

11. Ersättning till styrelse och revisorer

 

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

 

13. Framställning från styrelsen och inkomna motioner. Motion skall vara inlämnad senast 2013-05-16  till Lotta Biörnstad, Flädertunet 2

 

14. Val

-   Val av sekreterare (2 år)

-   Val av kassör (2år)

-   Val av suppleant (1 år)

-   Val av revisor och revisorssuppleant  (1 år)

 

Tillträdande tunombud

 

15. Övriga frågor

 

 • Snöröjning

 • Grannsamverkan

 • Fiber

 • Tunombud

 • Garage

 • Avloppsledningar

 

 

16. Stämmans avslutande

 

Lidingö 2017-05-08

 

Styrelsen

 

----------------------------------------------------- 

Styrelseberättelse för mandatperioden 2016-2017

 

Sammankomster

Styrelsen har under perioden haft fem möten. Samfällighetens representant i Östra Rudboda Villaägareföreningen (ÖRV) är Lotta Biörnstad som deltar i återkommande möten.

 

Rör och ledningar

Rena Avlopp har sålts till firma Relita och Jörgen Lundin har efterträtts av Iman Zolgharnian som numera är vår kontaktman tel: 0703 02 03 260. Vid stopp ring ordförande Lotta Biörnstad för klartecken därefter Rena Avlopp tel 08-760 03 50.

Vad gäller våra rör är det dock samma män som tidigare som spolar och filmar etc.

 

Styrelsen har bestämt att underhåll av rören är en nödvändighet, två tun per år skall omhändertas. Vi börjar i maj att åtgärda Flädertunet och Hasseltunet och ev. ännu ett tun till hösten. Tunombuden kommer att underrättas om datum för spolning, filmning och ev. annan åtgärd.

Slamsugning kommer också att ske efter tunen är sopade.

Vi kan inte nog betona vikten av att ni vårdar våra rör, enbart toalettpapper är godkänt. TACK.

 

Avlopp

Vi påminner om självspolning två gånger per år på varje tun. En länga med hus som sitter ihop spolas samtidigt; organiseras av tunombuden.

 

Tunombuden

Tunombuden är styrelsens förlängda arm och till stor hjälp för oss i styrelsen. Namn på respektive tunombud samt vad som förväntas av er finns på vår hemsida.

 

Hemsidan

Föreningens hemsida är uppdaterad -  www.bergsbyvagen.se

 

Garage

Flera garagelängor är i behov av underhåll vilket styrelsen skall ta itu med under året. Underhållsfonden Garage skall användas så långt den räcker.

 

Ekonomi

Styrelsens ekonomi är god.

 

Lidingö 2017-05-09

 

 

Ann-Charlotte Biörnstad

 

2 Motioner har inkommit till Årsstämman :

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Till årstämma den 26 maj 2016 för samfällighetsförening Bergsbyvägen Lidingö

 

Motion angående biluppställningsplatser

 

Kortfattad bakgrund

 

Enligt gällande beslut Dnr 01LIG448

 

(tidigare Dnr AB2 211/74) för

 

gemensamhetsanläggning som omfattar sex garagebyggnader, rymmande sammanlagt 61

 

bilar och 61 biluppställningsplatser. En garageplats och en biluppställningsplats (nedan

 

kallat parkeringsplats) ska ställas till förfogande för varje ansluten fastighet.

 

Varje garage är märkt med ett enskilt nummer för varje ansluten fastighet. Framför garagen

 

finns det tillhörande parkeringsplatser, det vill säga att varje ansluten fastighet till sitt

 

förfogande har ett garage och en parkeringsplats.

 

På samfällighetens hemsida: http://www.bergsbyvagen.se anges under flikarna:

 

 • Parkering och trafiksäkerhet
 • Nyinflyttad

 

regler för detta, det vill säga att varje ansluten fastighet har två platser till sitt förfogande,

 

en plats i garage och en parkeringsplats.

 

Det finns även på hemsidan under flik:

 

 • Tunombud

 

angivet att en av tunombudets uppgifter är att hantera obehörig parkering.

 

Frågeställning:

 

 • Hur säkerställs varje ansluten fastighets rätt till en biluppställningsplats?
 • Hur säkerställs tunombudets möjligheter att hantera obehörig parkering?

 

Förslag till lösning

 

För att säkerställa att beslut enligt Dnr 01LIG448

 

(gammalt Dnr AB2 211/74) för

 

gemensamhetsanläggningen, samt att angivna regler på hemsida, ska kunna följas och att

 

tunombud ska kunna hantera obehörig parkering föreslås:

 

 • En märkning av varje parkeringsplats. Märkning bör ske med samma beteckning som

 

garagen är märkta med.

 

Yrkande

 

Jag yrkar att stämman beslutar enligt ovan nämnda förslag:

 

 • parkeringsplatser märks med samma beteckning som garage är märkta med.

 

Ulla Ström

 

Hagtornstunet 12

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MOTION till årsstämman 2016 i Bergsbyvägens Samfällighetsförening.

 

Tema: El-bilar.

 

 

 

Elbilar breder alltmer ut sig och behöver tillgång till batteri-laddning.

 

Förslag: Styrelsen med ev ytterligare person(er) från Samfällighetsföreningen får i uppdrag att ta fram (flera) förslag till hur vi skall lösa problemet. Med lite’ tur har vi en lösning innan ett problem har uppstått, t ex att elbilen parkeras i vars och ens garage och att vi hittar ett sätt för betalning av uttagen el, schablon-belopp eller mätare. Prata också med de andra tre föreningarna och deras ev erfarenhet.

 

Titta samtidigt på hur vi lever efter föreningens regler för parkering.

 

2016-05-17 Gustaf Thorell, Hasseltunet

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Kallelse till årsstämma 2016

 

 

 

Medlemmarna i samfällighetsföreningarna Bergsbyvägen kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 kl 19.00 i Rudboda skolas matsal

 

 

 

Frukt och godis kommer att serveras genom styrelsens försorg.

 

 

 

 

 

Dagordning

 

 

 

1. Stämmans öppnande

 

 

 

2. Godkännande av dagordning

 

 

 

3. Stämmans behöriga utlysande

 

 

 

4. Val av ordförande för stämman

 

 

 

5. Val av sekreterare för stämman

 

 

 

6. Val av två justeringsmän

 

 

 

7. Styrelseberättelse

 

 

 

8. Årsredovisning

 

 

 

9. Revisionsberättelse

 

 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

 

 

11. Ersättning till styrelse och revisorer

 

 

 

12. Information om underhåll av avloppsledningar

 

 

 

13. Information om skötsel av tunparkerna

 

 

 

14. Framställning från styrelsen och inkomna motioner. Motion skall vara inlämnad senast 2016-05-19 till Lotta Biörnstad, Flädertunet 2

 

 

 

15. Val

 

- Val av kassör (2 år)

 

- Val av sekreterare (2år)

 

- Val av suppleant (1 år)

 

- Val av revisor och revisorssuppleant (1 år)

 

 

 

Tillträdande tunombud:

 

Flädertunet 8

 

Hasseltunet

 

Misteltunet

 

Slåntunet

 

Olvontunet Hagtornstunet

 

 

 

16. Övriga frågor

 

 

 

 • Snöröjning

 • Grannsamverkan

 • TV-anläggning/Fiber

 • Tunombud

 • Garage

 

 

 

 

 

17. Stämmans avslutande

 

 

 

Lidingö 2016-05-09

 

 

 

Styrelsen

 

 

 

 

På förekommen anledning känner vi oss nödgade att göra ett förtydligande vad gäller parkeringen på våra gemensamma garageplaner.

 

 

 

Vi uppdaterar nu texten på hemsidan angående parkeringsregler på garageplanerna. Anledningen till detta är att det råder allmän brist på parkeringsplatser.

 

 

 

Vi vill med denna uppdatering förtydliga :

 

 

 

 1. Garage får endast användas till förvaring av bil. Detta p.g.a. försäkrings- och säkerhetsskäl.

 2. Varje hushåll som tillhör garagesamfällighet har tillgång till 1 plats på garageplanen och 1 plats i garaget. Ett hushåll har alltså tillgång till totalt 2 platser förutsatt att den ena platsen är i egna garaget.

 3. Om ett hushåll i garagesamfällighet tillfälligtvis behöver tillgång till platser utöver detta, måste detta kommas överens med grannar i gott samförstånd och förutsätter givetvis då att den egna platsen i garaget redan utnyttjats för 1 bil. Om detta inte är uppfyllt får man ställa bilen på annan tillåten plats än garageplanen.

 

 

 

Styrelsen

 

 

 

 

 

Kallelse till årsstämma 2015

 

Medlemmarna i samfällighetsföreningarna Bergsbyvägen kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2015 kl 19.00 i Förskolan Ur & Skur Utsiktens lokaler på Elfviksvägen 25.

 

Frukt och godis kommer att serveras genom styrelsens försorg.

 

 

 

Dagordning

 

1. Stämmans öppnande

 

2. Godkännande av dagordning

 

3. Stämmans behöriga utlysande

 

4. Val av ordförande för stämman

 

5. Val av sekreterare för stämman

 

6. Val av två justeringsmän

 

7. Styrelseberättelse

 

8. Årsredovisning

 

9. Revisionsberättelse

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

11. Ersättning till styrelse och revisorer

 

12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

 

13. Framställning från styrelsen och inkomna motioner. Motion skall vara inlämnad före 2013-05-11 till Manjula Fischer, Flädertunet 7

 

14. Val

- Val av kassör (2 år)

- Val av sekreterare (2år)

- Val av suppleant (1 år)

- Val av revisor och revisorssuppleant (1 år)

 

Fastslå tillträdande tunombud

 

15. Övriga frågor

 

 • Snöröjning och sandning

 • Grannsamverkan

 • Tv

 • Tunombud

 • Garage

 

 

16. Stämmans avslutande

 

 

 

 

Lidingö 2015-04-10

 

Styrelsen

genom Manjula Fischer

------------------------------------------------------------------------------------------

Styrelseberättelse fär mandatperioden 2014-2015

Sammankomster

Styrelsen har under perioden haft sex möten. Samfällighetens representant i Östra Rudboda Villarägareförening (ÖRV) är Lotta Biörnstad som deltar i återkommande möten.

Styrelsen ämnar utforma ett ’Välkomstbrev’ till alla nyinflyttade husägare i vår samfällighet. Brevet skall innehålla

 • Välkommen till området

 • Presentera aktuella tunombud

 • Berätta om samfälligheten

 • Adress till hemsidan

 • Presentera styrelsen

Rör och ledningar

Styrelsen har under året via Rena Avlopp AB spolat, filmat, rensat/fräst och återigen filmat samtliga rör på tunen med gott resultat. Som vi tidigare beslutat är renovering och underhåll av våra rör högprioriterat . Kostnaden för dessa renoveringar har täckts av samfällighetens medel, totalt 317.000 SEK. På några ställen måste ytterligare åtgärder vidtas, som vi nu förhandlar med Rena Avlopp om. Kostnaden för detta skall i möjligaste mån täckas av befintliga medel, visst ekonomiskt utrymme finns. Vi återkommer till berörda tun så fort vi vet när renovering skall påbörjas (Olvon-,Hagtorns- och Flädertunet).

En ’försvunnen’ trasig brunn på Olvontunet har hittat sin ägare och har åtgärdats.

Vi förhandlar nu även med Rena Avlopp vad gäller en årlig underhållsplan av rör och övriga brunnar; ett tun per år.

Vid eventuellt stopp i något rör gäller följande: Samfälligheten betalar för liggande huvudrör och husägaren står för stående rör. Rena Avlopp har ansvaret och avgör var stoppet ligger och skickar faktura direkt till husägaren om denne skall stå för kostnaden. Tillfälle till frågor vad gäller rörunderhållet besvaras på årsmötet.

Avlopp

Vi påminner om självspolning två gånger per år på varje tun. En länga med hus som sitter ihop spolar samtidigt; organiseras av tunombuden.

Tunombuden

Vi vill än en gång tacka våra tunombud för all hjälp under renovering av rören.

Tunombuden kommer att involveras i allt vi företar oss. På hemsidan finns informtion om vad som förväntas av er.

Distribution av information från styrelsen skall skickas vidare till grannarna via e-post eller papperskopia i brevlådan.

Hemsidan

Föreningens hemsida är uppdaterad.

Garage

Föreningens garage är på flera tun i dåligt skick (panel och tak) och behöver åtgärdas inom en snar framtid. Underhållsfonden garage skall användas så långt den räcker.

På förekommen anledning påminner vi om vikten att garagen hålls låsta.

Sandning av föreningens ytor görs på avrop, kontinuerlig sandning för dyrt. Vid behov ringer tunombuden själva till kommunen; se websidan.

Ekonomi

Styrelsen har infört nytt, enklare bokföringssystem, VISMA, som underlättar för den person som en dag övertar kassörsposten.

Lidingö 2015-04-28

 

 

Ann-Charlotte Biörnstad

------------------------------------------------------------------

 

Till årsstämman i Samfällighetsföreningen Bergsbyvägens garage år 2015

 

 

 

Motion angående märkning av p-platser

 

På de tun i föreningen som har garagelängor finns även parkeringsplatser utomhus i anslutning till garagen. Det finns lika många parkeringsplatser som det finns garage och tanken med parkeringsplatserna är att det ska finnas en plats per hus. Detta har tidigare fungerat bra, men pga att fler och fler familjer väljer att skaffa två eller fler bilar, och parkerar samtliga bilar på parkeringsplatserna utomhus, har det uppstått problem med brist på parkeringsplatser. Vissa dagar är det helt fullt på parkeringen, något som händer oftare och oftare. Det är rimligt att varje hushåll är garanterad en plats på parkeringen och en enkel lösning på problemet är att märka parkeringsplatserna med husnummer så att det blir tydligt att varje hushåll endast har rätt till en plats. Eftersom ordningsföreskrifterna säger att parkeringsplatsen framför det egna garaget ska användas i första hand föreslår vi att märkningen sker på detta sätt.

 

 

 

Därför yrkarvi att stämman beslutar

 

att märka parkeringsplatsen framför respektive hushålls garage med husnumret för nämnda hushåll.

 

 

 

 

 

Kajsa Barkar Thomas Barkar

 

Hagtornstunet 16 Hagtornstunet 16

 

 

 

Viktig Information !

Underhållsarbete av gemensamma avloppsrör i Samfällighetsföreningen Bergsbyvägen Ledningar
Underhållsarbetet av våra gemensamma avloppsrör, som startade i maj 2014, går nu in i slutfasen. Samfällighetens styrelse vill börja med att tacka alla boende i området för er samarbetsvilja under arbetets gång. Ett extra stort tack skickar vi till våra tunombud som har slitit hårt för att få arbetet att löpa på så smidigt som möjligt. TACK!
Arbetet har flutit på bra. På Olvontunet stötte vi dock på problem då brunnarna vid en husände inte kunde hittas och dessutom visade sig vara inrasade. Idag har Rena Avlopp hittat brunnarna och reparationsarbetet kommer att starta snarast. Dock är inte den länga på Olvontunet som mynnar ut i de inrasade brunnarna spolad ännu. Detta kommer att ske så snart brunnarna är lagade. 
Som bekant är våra gemensamma avloppsrör från 1975-76. Genom åren så har våra rör rostat och i kombination med obehörigt material som spolas ner i våra avloppsrör har antalet stopp och problem med avloppsrören eskalerat under de senare åren, behovet av underhåll har varit överhängande. Styrelsen bestämde således under senvintern 2014 att starta ett avloppsprojekt som syftade till att kartlägga våra rörs kondition samt ta hand om de mest akuta problemen. 
Arbetet startade under majmånad och inleddes med att filma-spola-filma alla gemensamma avloppsrör. Därefter skulle de rör som klassades som allvarligt försämrade fräsas. Fräsning innebär att ett finjusterbart borr-liknande verktyg fräser bort all rost samt annat material som sitter fast längsmed rörens innerväggar. Allt löst material sugs sedan upp av slambil. Alla husägare fick möjlighet att spola husens stående avloppsrör för en billig penning i samband med spolningen av de gemensamma avloppsrören. De allra flesta valde till detta enligt vår rekommendation. 
Varför vi inte väljer att fräsa alla rör på en gång är pga rörens hållbarhet. Det är troligtvis inte möjligt att fräsa våra rör mer än en gång vilket gör att fräsningen inte ska göras om den inte behövs. Därför har vi i samråd med Rena Avlopps kvalitetsansvarig valt att avvakta fräsning i en del längor. Vi avser dock lägga upp en plan för löpande underhåll av våra avloppsrör där årets kartläggning av alla rör ligger till grund. Inom en 10-15 års period kommer vi att behöva ta ett större grepp om rörsituationen, då kan relining eller byte av rör komma att bli aktuellt. Styrelsen har därför valt att höja samfällighetens årsavgift från och med 2014 i syfte att buffertera inför framtida renoveringsbehov. 
Det underhållsarbete som nu har genomförts har gjorts av Rena Avlopp AB som ägs av Jörgen Lundin. Jörgen deltog på årsstämman i maj och alla husägare fick då chansen att träffa Jörgen personligen och ställa frågor direkt till honom. Rena Avlopp AB har även tidigare arbetat med våra avloppsrör och är väl förtrogna med hur rören ser ut i vår samfällighet, vilket vi såg som en fördel. Vi har så här långt varit mycket nöjda med killarna som utfört arbetet. 
Styrelsen vill ta tillfället i akt och tydliggöra ansvarsfrågan vid stopp i avloppsrören. De stående stammarna (inne i husen) är husägarens ansvar. De liggande stammarna (under bottenplattan) är föreningens gemensamma rör. När stopp sker i de liggande stammarna kopplas Rena Avlopp in för att lösa stoppet. Rena Avlopp avgör också om stoppet går att härleda till enskilt hushåll då denna husägare får betala fakturan från Rena Avlopp. Om ingen enskild husägare kan hållas ansvarig för stoppet betalar föreningen fakturan. Vi vill också påminna er om att föreningen är vi alla tillsammans. När föreningen betalar en faktura innebär det indirekt att alla husägare i föreningen hjälps åt att betala fakturan. 
Så kom ihåg: BARA TOALETTPAPPAPER I VÅRA AVLOPPSRÖR!!
/Styrelsen

__________________________________________________________________

Viktig Information !

Avloppsrensing av våra rör kommer att ske under veckorna 21 till 25 !

Preliminärt Schema för detta är :

Vecka 21 :

Flädertunet 3 längor 13 hus.

 


Vecka 22 ( 3 dgr 26-28/5) :

Hasseltunet 4 längor 14 hus

Misteltunet 2 längor 11 hus

 


Vecka 23  :

Misteltunet 2 längor 8 hus

Hagtornstunet 3 längor 17 hus

 


Vecka 24 :

Olvontunet 3 längor 13 hus

Slåntunet 3 längor 10 hus

 


Vecka 25 :

Slutförande

 


I samband med avloppsrensningen finns möjlighet för varje fastighetsägare att lägga till spolning inne i fastighetens rör fram till huvudledningen. Detta tillägg bekostas då av fastighetsägaren, men ger möjlighet till rotavdrag. Styrelsen rekommenderar dock att alla gör detta då det ger det bästa totalresultatet för rörspolningen. Se nedan Rena Avlopps informatiosblad för obligatorisk spolning, offert för tilläggsarbeten samt informationsblad för tilläggsarbeten :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

VIKTIG INFORMATION!

 


TILL DE BOENDE INOM BERGSBYVÄGENS SAMFÄLLIGHET

 


AVLOPPSRENSNING!

 

 

 

Rena avlopp i Sverige AB kommer på styrelsens uppdrag att utföra högtrycksspolning av avloppen i ert hus.

 


Efter spolning ska vi filma gemensamt avlopp under huslängor.

 


Vi börjar 08.00. Vi spolar husen i ordningsföljd.

 


Därför vill vi ha tillgång till ert hus enligt bifogat tidsschema

 

 

 

OBS !! DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT VI KOMMER IN I ERT HUS FÖR ATT ARBETET

SKA KUNNA UTFÖRAS!!

EJ TILLTRÄDE BETYDER EXTRA KOSTNADER.

 


Vill Ni vara vänlig och tömma skåpet under diskbänken och ta undan mattor fram till spolpunkter, och lägg gärna fram några tidningar.

Se även till att golvbrunnar ät tillgängliga

 


Är Ni ej hemma, var god lämna nycklarna till närmsta granne eller direkt till oss vi kommer att finnas i området från cirka 07.50. Det går även att lämna nycklar till ”Tunombudet”

Annars var god och ring ”Tunombudet” angående nyckelhanteringen.

 

 

 

Med vänliga hälsningar och tack på förhand för Ert samarbete.

Rena Avlopp 08-760 03 50

Ansvarig:

Jörgen Lundin

Styrelsen:

Lotta Biörnstad

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Offert:

 


Angående stamrensning i hus på Samfälligheten Bergsbyvägen:

Arbetets omfattning: 89 hus i 19 längor.

 


•Högtrycksspolning med hetvatten av avlopp från kök ner till liggande servisledning.


•Högtrycksspolning med hetvatten av avlopp från badrum på markplan ner till liggande servisledning.


•Högtrycksspolning med hetvatten av avlopp från tvättstuga ner liggande servisledning.


•Rengöring av samtliga vattenlås.


•Föreningens huvudledningsnät spolas fram till brunnar i det kommunala huvudledningsnätet. I samband med filmning.


•Avisering och protokoll på varje lägenhet.

 

 

 


För ovan nämnda arbeten offererar vi ett fast pris av 1500 kronor inkl moms.

För spolning av avlopp från extra badrum på övre eller nedre plan offererar vi ett fast pris av 300 kronor inkl moms.

Det går att göra rotavdrag på arbetskostnaden vilket är 60% av kostnaden (hälften 50% på 60% är rotavdraget).

 


Garanti:

•4 år – Dålig avrinning i stammar och 2 år i påstick orsakat av igenslamning.


•Vi reserverar oss för stopp på grund av byggmaterial, rost, främmande föremål, felaktigheter samt felanvändning av avlopp (wc-stopp), stopp i vattenlås eller golvbrunnar.


•Vi reserverar oss även för fuktskador på grund av ovan nämnda samt felaktiga installationer, skador eller uttjänta rör.

 

 

Vi kommer självklart att städa upp efter utförda arbeten samt påpeka eventuella felaktigheter eller skador som upptäcks i samband med arbetet.

 


Med hopp om att Ni godtar denna offert avvaktar vi Ert svar så snart som möjligt, så vi kan planera in arbetet till båda parters belåtenhet.

 


Med vänliga hälsningar

 


RENA AVLOPP I SVERIGE AB

Bruttovägen 10

175 43 Järfälla

Jörgen Lundin 08-760 03 50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

VIKTIG INFORMATION!

 


TILL DE BOENDE INOM BERGSBYVÄGENS SAMFÄLLIGHET

 

 

 

Rena avlopp i Sverige AB kommer på styrelsens uppdrag att utföra högtrycksspolning av avloppen i ert hus. Vi kan inte tvinga någon att beställa arbetet. Men vi och styrelsen rekommenderar samtliga att vara med p g a att helheten ska bli så bra som möjligt.

 


Efter spolning ska vi filma gemensamt avlopp under huslängor.

 


Vi börjar 08.00. Vi spolar husen i ordningsföljd.

 


Därför vill vi ha tillgång till ert hus enligt bilagt tidsschema

 


•Högtrycksspolning med hetvatten av avlopp från kök ner till liggande servisledning.


•Högtrycksspolning med hetvatten av avlopp från badrum på markplan ner till liggande servisledning.


•Högtrycksspolning med hetvatten av avlopp från tvättstuga ner liggande servisledning.


•Rengöring av samtliga vattenlås.


•Föreningens huvudledningsnät spolas fram till brunnar i det kommunala huvudledningsnätet. I samband med filmning.


•Avisering och protokoll på varje lägenhet.

 

 

För ovan nämnda arbeten offererar vi ett fast pris av 1500 kronor inkl moms.

För spolning av avlopp från extra badrum på övre eller nedre plan offererar vi ett fast pris av 300 kronor inkl moms.

Det går även att få rotavdrag på 60% av kostnaden. Se även offert som läggs upp på hemsidan.

Vi skickar faktura till ”husägaren” som lämnar person nummer och Fastighetsbeteckning till oss.

 


Vill Ni vara vänlig och tömma skåpet under diskbänken och ta undan mattor fram till spolpunkter, och lägg gärna fram några tidningar.

Se även till att golvbrunnar ät tillgängliga

 


Är Ni ej hemma, var god lämna nycklarna till närmsta granne eller direkt till oss vi kommer att finnas i området från cirka 07.50. Det går även att lämna nycklar till ”Tunombudet”

Annars var god och ring ”Tunombudet” angående nyckelhanteringen.

 

 

 

Med vänliga hälsningar och tack på förhand för Ert samarbete.

Rena Avlopp 08-760 03 50

Ansvarig: Jörgen Lundin

Styrelsen: Lotta Biörnstad

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Här finns information om aktuella händelser som berör Bergsbyvägen.

2013-04-29

Östra Rudboda villaägareförening har haft sitt årsmöte 2013-04-23, protokoll från mötet

 

Årsmöte

 

 

Plats och tid                        Kockargårdens skola, Lidingö, kl 20.20–20.55

 

Närvarande                         22 medlemmar enligt lista 

 

1                    Årsmötets öppnande

 

Ordföranden Walter Huth förklarade årsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

 

2                    Val av ordförande vid årsmötet 

Walter Huth valdes till mötesordförande. 

 

3                    Val av mötessekreterare och en justerare  

 

Gigi Sand valdes till mötessekreterare och Lars Wennerström utsågs till justerare.

4                    Godkännande av föredragningslista och årsmötets utlysande

 

 

Föredragningslistan godkändes och årsmötet förklarades utlyst i behörig ordning.

 

 

5                    Upprättande av röstlängd/närvarolista

 

 

Närvarolistan godkändes som röstlängd.

 

 

 

6                    Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse för 2012

 

 

Årsberättelsen godkändes. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.

 

 

7                    Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

 

Årsmötet beslutade godkänna resultaträkning, balansräkning och resultatdisposition.

 

 

8                    Ansvarsfrihet för styrelsen

 

 

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

 

 

9                    Beslut om antal och val av styrelseledamöter

 

 

Mandattiden utgår för fem ledamöter, Tomas Edlund, Ann-Charlotte Hellgren, Eva Rythén-Alder, Gigi Sand och Thomas Sjögren.

 

 

Tomas Edlund har avsagt sig uppdraget och tidigare även Geddebergsvägens ordförande.

 

 

Ett år av mandattiden återstår för Walter Huth, ordförande, och Jan Rosenblom.

 

 

Enligt praxis skall ledningssamfälligheternas representant i villaägareföreningens styrelse utgöras av samfällighetens ordförande.

 

 

Årsmötet beslutade

 

 

att antalet styrelseledamöter oförändrat skall vara åtta

 

 

att för en mandatperiod av två år

 

 

-            till ledamöter i styrelsen omvälja Ann-Charlotte Hellgren, Eva Rythén-Alder, Gigi Sand och Thomas Sjögren

 

 

-            till nya ledamöter i styrelsen, sedan de tillfrågats, välja Bergsbyvägens och Geddebergsvägens ledningssamfälligheters ordföranden, som utses vid samfälligheternas årsmöte 2013.

 

10                  Val av två revisorer för en tid av ett år

 

 

Till revisorer omvaldes Ulf Sjöberg och Björn Lennartsson.

 

 

11                  Val av valberedning

 

 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att vara valberedning.

 

 

12                  Fastställande av årsavgift

 

 

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat till 13 680 kr (30 kr per fastighet), fördelat på de fyra ledningssamfälligheterna i proportion till antalet fastigheter.

 

 

13                  Motioner

 

Inga motioner förelåg.

 

14                  Övriga frågor

 

 

Ordföranden informerade om

 

 

- att målning av takplåtar etc fortsätter genom CD Hantverk och att de som inte beställt ännu kan göra det i samband med att nya beställningsblanketter kommer att delas ut

 

 

- att fortsatt arbete pågår med att förbättra trafiksäkerheten inom vårt område

 

- att man för professionell hjälp med trädgårdens olika arbeten kan kontakta trädgårdsmästare Sabrina Hagegård, Sabrinas trädgård, Rödstuguvägen 31, 181 30 Sticklinge, tel 073-402 65 91, www.sabrinastradgard.se

 

 

- att man vid problem med TV alltid vänder sig till sin TV-leverantör.

 

            Grönbyvägen och Utbyvägen ringer till Ownit (tidigare ATM), tel 08-525 073 00, Bergsbyvägen ringer Telia och Geddebergsvägen till av dem vald leverantör.

 

 

- att man vid problem rörande bredband när det gäller Lidingö Bredband AB kan skicka ett textmeddelande till Patrik Backhuvud, tel 070-774 30 68.

 

Lars Wennerström hade anlitat snickare Svante Hellström, Kastanjetunet 5, och föreslog att föreningen skulle sammanställa en lista över flera hantverkare inom olika fack och skicka ut till medlemmarna.

 

Rune Ek tackade för den hjälp ordföranden hade lämnat vid en uppkommen vattenskada inom hans fastighet.

 

15                  Årsmötet avslutas

 

 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.

 

 

Före årsmötesförhandlingarna berättade meteorologen Pia Hultgren från SvT med temat Väder och vind - Hur man arbetar som meteorolog.

 

 Närvarolista - röstlängd

Namn

Adress

Adams, Marie

Häggtunet 17

Brolin, Kristoffer

Piltunet 4

Ek, Gunnel

Almtunet 15

Ek, Rune

Almtunet 15

Gustafsson, Hans

Boktunet 11

Gyllenpalm, Marianne

Boktunet 11

Hellgren, Ann-Charlotte

Kastanjetunet 13

Huth, Walter

Tistrontunet 4

Hård af Segerstad, Lars

Apeltunet 17

Hård af Segerstad, Marie Louise

Apeltunet 17

Kristiansson, Bertil

Häggtunet 17

Mossberg, Birgitta

Sälgtunet 13

Mossberg, Mikael

Sälgtunet 13

Nyberger, Marie-Louise

Flädertunet 9

Rosenblom, Jan

Nypontunet 5

Rythén-Alder, Eva

Lärktunet 10

Sand, Gigi

Tistrontunet 6

Sjögren, Thomas

Talltunet 22

Söderlund, Gunvor

Misteltunet 2

Welén, Britt

Entunet 15

Wennerström, Lars

Almtunet 5

Zenkert, Gunborg

Misteltunet 6

 

 

2012-11-07

Samfällighetsföreningen behöver nya styrelsemedlemmar!

Alla vi som är bosatta på Hagtornstunet, Olvontunet, Misteltunet, Hasseltunet, Slåntunet eller Flädertunet är medlemmar i Bergsbyvägens samfällighetsförening.

Föreningens uppgift är att ta hand om skötseln av områdets garage och VA-ledningar, Dessutom har föreningen ansvar tillhandahållandet av den gemensamma TV- och bredbandslösningen. Styrelsen består idag av 4 ordinarie medlemmar och en suppleant, tillika TV-ansvarig.

I maj 2013 utgår mandatperioden för 3 medlemmar i styrelsen, och de ställer inte upp för omval. Styrelsen träffas ca 5-6 gånger per år och har en ganska liten del individuellt arbete däremellan. Styrelsearbetet är arvoderat. Styrelsemedlemmen väljs normalt på två år.

Ta chansen att vara med och påverka ditt boende! Din insats är viktig och uppskattas! Kontakta styrelsen eller valberedning nedan för mer information.

Kan man vara utan styrelse?

Medlemsskapet i Samfällighetsföreningen är enligt Samfällighets-lagen obligatoriskt. Det innebär också att föreningen måste ha en styrelse.

Saknar föreningen styrelse kommer styrelsearbetet att skötas genom Länsstyrelsens försorg. Detta skulle innebära att medlemsavgifterna skulle bli avsevärt större, eftersom Länsstyrelsen debiterar sitt arbete per timme. Vi förlorar då också helt möjligheten att själva påverka i dessa frågor, vilket också kan leda till ökade kostnader för alla hushåll.

Föreningen dvs vi alla, behöver alltså ditt engagemang!!!

Det här har styrelsen genomfört de senaste åren:

 • Nya garage dörrar
 • Ny TV- och bredbandsupphandling

Det här står på styrelsens agenda kommande år:

 • Övervakning av status, fondering och planering av framtida relining av  avlopps-ledningar
 • Slamsugning av dagvattenbrunnar

Valberedning (tunombud)

Flädertunet: Max Fischer, tel: 073-0771880

Slåntunet: Martin Ramefelt, tel 070 7366828

Hasseltunet: Gustaf Thorell tel:  765 71 25

Misteltunet: Peter Van Loon tel: 076-1344245

Olvontunet: Mona Stenman tel: 731 05 08

Hagtornstunet: Jens Gasslander tel: 0730211383

2012-05-09

Kallelse till årsstämma 2012

Medlemmarna i samfällighetsföreningarna  Bergsbyvägen kallas härmed till årsstämma tisdagen 2011-05-22 kl 19.00 i Villa Karlshäll (invid Piltunet). Kaffe med dopp kommer att serveras genom styrelsens försorg.

Eftersom stämman kommer att föreslås ändring av uttaxering avmedlemsavgifter  finns i enlighet med föreningens stadgar §12, debiteringslängd, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse tillgängligt hos föreningens kassör Camilla Widin, Hasseltunet 2, två veckor före stämman. Från detta datum finns underlaget också på föreningens hemsida www.bergsbyvagen.se

Dagordning

1.                          Stämmans öppnande

2.                          Godkännande av dagordning

3.                          Stämmans behöriga utlysande

4.                          Val av ordförande för stämman

5.                          Val av sekreterare för stämman

6.                          Val av två justeringsmän

7.                          Styrelseberättelse

8.                          Årsredovisning

9.                          Revisionsberättelse

10.                        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.                        Ersättning till styrelse och revisorer samt ansvarig för TV-anläggningen

12.                        Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

                             a) Ändring av tidpunkt för betalning av medlemsavgift.

13.                       Framställning från styrelsen och inkomna motioner. Motion skall vara inlämnad                               före 2011-05-17  till Tomas Edlund, Misteltunet 23

 

14.                        Val

                             -   Val av ordförande (2 år)

                             -   Val av ledamot  (2 år)

                             -   Val av suppleant tillika TV-ansvarig  (1 år)

                             -   Val av revisor och revisorssuppleant  (1 år)

 Tillträdande tunombud:                      Att förhoppningsvis fastslås av stämman

Flädertunet:    (föreg. år nr 9, 18)

                                                                                                                    Hasseltunet:         (föreg. år nr 14, 16)

                                                                                                                    Misteltunet:           (föreg år nr 5, 16)

                                                                                                                    Slåntunet:             (Föreg. år nr 6, 4) .

                                                                                                                    Olvontunet:           (föreg. år nr 8, 10)                                                                                                                                                                                                                                                                    Hagtornstunet:     (föreg år nr 6, 10)

 

15. Övriga frågor

 

-       Avloppsledningarna

-       Grannsamverkan

-       TV-anläggning

-       Möte med tunombud årligen

-       Snöröjning

-       Slamsugning av brunnar

16.  Stämmans avslutande

 

2012-02-08

Fibernät

Nu är Telias installation av vårt nya fibernät klart. Vi ska alla ha fått digitalbox, gateway och trådlösa TV-sändare (Ruckus). De flesta av oss ska även ha fått hemskickat den extra utrustning vi beställt.

Gamla TV nätet

Vårt gamla TV nät kommer att släckas ned sista februari. Det är därför viktigt att alla har det nya system klart. Om ni inte har det ska ni kontakta styrelsen.

Håkan Almer

hakan.almer(at)digitalvision.se

0733678255

Tomas Edlund

tomas.edlund(at)fastighetsbyran.se

0734-316102

Felanmälningar grävning

Det som återstår är en del justering efter grävningen, där vi fått in några felanmälningar. De kommer att åtgärdas under våren.

2011-12-07 Informationsbrev installation av Fiber nät, nr 5.

Grävning och installation

Grävningen är klar i vårt område och nu har Telia börjat koppla in fiber till våra hus. Telia kommer att bli klar med många av våra hus innan jul men inte alla. Telia siktar på att allt ska vara klart innan årsskiftet.

Dem av oss som har fått indragen fiber och sin utrustning, kommer snart att kunna börja använda systemet. Vårt gamla TV nät finns kvar fram till februari 2012. Vi har fram till dess dubbla system uppe för att kunna garantera TV sändningar.

Vi har fått in ett fåtal felanmälningar på grävningen, de är rapporterade till Telia. Det kommer att göras en efterbesiktning av grävningen. Har ni några fel att rapportera kan ni maila till tomas.edlund(at)fastighetsbyran.se. Bra om felrapporterna kommer in så snart som möjligt då vi vet av tidigare erfarenheter att sena felrapporteringar inte brukar åtgärdas.

Digitalboxar

I vårt avtal ingår en digitalbox. Behövs fler digitalboxar kan ni beställa ytterliggare en för 495 kr (ord.pris 1695 kr) ELLER en inspelningsbar digitalbox för 1295 kr (ord.pris 2995 kr). Beställningar utöver detta görs till ordinariepriser. Tidigare information har varit felaktig då vi fått fel information från Telia.

En rekommendation från styrelsen är att köpa alla boxar via Telia. De kommer koda för vårt område och för varje hus. Att köpa begagnade boxar via blocket eller dylikt är komplicerat, de måste kodas om av Telia. Vi rekommenderar boende som flyttar att lämna utrustningen till nästa boende.

Ruckus

Till Telias trådlösa TV sändare, sk Ruckus kan 3 mottagare kopplas enligt Telia. Enligt tillverkare kan dock upp till fem kopplas till en sändare.

 Markering av kabel

En rekommendation är att vi alla kommer ihåg eller märker ut var kabeln är dragen på våra tomter. Viktigt är att lämna denna information till nästa husägare.  Detta för att förhindra att man själv eller nästa husägare i framtiden av misstag gräver av fibern vid arbeten på den egna tomten. Samfälligheten ersätter inte de kostnader som uppstår i samband med ett sådant självförvållat avbrott.

2011-12-07 Digatalboxar och Ruckus

Nu har vi fått svar på de frågor som kvarstod efter vårt informationsmöte med Telia.

1. I vårt avtal ingår en digitalbox. Behövs fler digitalboxar kan ni beställa ytterliggare en för 495 kr (ord.pris 1695 kr) eller en i

2. Till Telias trådlösa TV sändare, sk Ruckus kan 3 mottagare kopplas enligt Telia. Enligt tillverkare kan dock upp till fem kopplas till en sändare.

2011-11-30 Kvarstående frågor

Informationsmötet kvällen 29/11 hade vi en bred uppslutning med många medlemmar. Telia informerade om vilka tjänster som ingår och hur vårt nya nät fungerar.

Två frågor är obesvarade som styrelsen återkommer med:

1. Kostnad för extra digitalboxar

2. Hur många mottagare vi kan ha till Telias trådlösa TV sändare, sk Ruckus.

 

2011-11-11 Utskick från Telia

Telia har skickat ut en aktiveringskod till alla boende. På Telias hemsida kan ni gå in och aktivera våra tjänster bredband, tv stora paketet och ip telefoni.

Dessutom kan vi beställa en extra digitalbox eller en inspelningsbar digitalbox till rabatterade priser.

 • Extra digitalbox för 495 kr (ord.pris 1695 kr).

2011-11-10 Informationsmöte med Telia

Plats:           Rudboda skola

Datum/tid: 29/11 kl 20.00

Telia har kallat till informationsmöte om hur ni kan installera systemet, mm.

 • vilka tjänster som ingår
 • vilka man behöver beställa aktivering på trots att det är kollektivt
 • Vad tjänsterna är bra till som ex. videobutik
 • priser på extra boxar mm
 • beställning kan lämnas på plats för extra boxar

2011-11-05 Informationsbrev installation av Fiber nät, nr 4. 

Nu har Telia börjat gräva nere på Hagtornstunet. Arbetet går framåt och de kommer börja med etapp/steg 2 snart. Förtydligande av etapper och adresser: 

Etapp 1.         Hagtornstunet 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 16, 14, 12, 10, 2, 4, 6, 8.

                     Misteltunet 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

Etapp 2.         Olvontunet 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 9, 7, 5, 3, 1.

                     Misteltunet 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23.

                     Hasseltunet 18, 16, 14, 12, 10, 11, 9, 7, 5, 3.

Etapp 3.         Flädertunet 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 5, 7, 9.

                     Hasseltunet 8, 6.

Etapp 4.         Slåntunet 2, 4, 6, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1.

                     Hasseltunet 2, 4.          

 Hur går installationen till?

 Installationen i våra hus sker stegvis. 

 1. Grävning i mark fram till huset.
 2. Håltagning vid entrén och installation av konverter och uttag. Konvertern kommer att placeras i hallen på lämpligt ställe. Vid installationen ska det finnas el. Föredrar ni att få uttaget i köket (under förutsättning att köket angränsar till hallen) så kan ni få det. Då ska ni säga till de som gräver, om detta. Det behöver inte vara ett fast uttag utan kan vara en förlängningssladd. Uttaget kan ni eftermontera om ni vill ha ett fast uttag. Eluttaget behöver inte vara jordat.
 3. I installationen ingår:
  1. 1 st uttag. Med uttag menas där ni kommer att ha er TV. Lämplig placering är vid befintligt antennuttag. Om ni istället vill ha en trådlöst TV sändare kan ni beställa det separat. Priset för trådlöst sändare är ca 1.395 kr. Då slipper ni dragning av sladdar till uttaget.  
  2. 1 st konverter.
  3. 1 st digitalbox.
  4. 1 st gateway  (trådlös router).

 

Installationshjälp 

I installationshjälpen ingår installation av gateway samt digitalbox och aktivering av  dessa samt test av tjänsterna. Boende får själv ansluta digitalboxen med medföljande Scart/Hdmi kabel. Tjänsterna Bredband & telefoni måste boende aktivera själva genom att kontakta kundtjänst.

Fler TV apparater

Har du flera TV apparater behöver du extrabeställa digitalboxar. Dvs en per tv apparat. De kostar ca 1.695kr/st, inspelningsbar digitalbox kostar 2.995 kr/st. Du måste även dra extra uttag. Alternativ kan du köpa flera trådlösa tv sändare (se ovan). 

Håller vi oss till det kanalpaket föreningen tecknat kollektivt blir det ingen kostnad för utbudet på den tillkommande boxen. Men ändrar man och lägger till kanaler osv blir det kostnad samt krypteringsavgift (49 kr/mån). 

Gammal TV utan scart  

Några av oss har äldre TV apparater. Då måste en adapter (från scart till TV) köpas in. Det finns två varianter att välja på RCA-ingång eller RF-modulator. Du måste ta reda på vad din TV apparat har för ingång. Det finns adapter att köpa hos Clas Olsson, Kjell & CO eller hos lokal TV handlare.
 

2011-10-20 Informationsbrev installation av Fiber nät, nr 3.

Telia kommer att börja gräva på måndag 24 oktober och grävningen kommer att ta ca en månad. Vi siktar på att vi ska ha ett fullt fungerande nät innan jul. Anledningen att vi går ut sent med informationen är att vi fick information om grävstart först idag (2011-10-20). De gula streck som finns på vissa av våra tun är markering av el som ligger i marken och inte där de kommer att gräva.

Det kommer att bli lite stökigt i området där vi bor och styrelsen hoppas ni har överseende med det.

Start 2011-10-24

Steg 1

Grävningen börjar vid (1) markerat på grävkartan. Grävning sker från (1) till (A) dvs från Hagtornstunet 8 – Misteltunet 17. Arbetet kommer att ta ca 1 vecka om allt går enligt plan. 

Steg 2, start ca 2011-10-31 

Från (2) till (UC), dvs från Olvontunet 2 – via Misteltunet 2 – 23, till Hasseltunet 18-10 och Hasseltunet 11-3. 

Steg 3, start ca 2011-11-07 

Från (3) till (UC), dvs från Flädertunet 2 – Hasseltunet 2.

Steg 4, start ca 2011-11-14

Från (4) till (UC), dvs från Slåntunet 2 – Hasseltunet 3.

Alla datum är preliminära och kan bli både tidigare- eller senarelagda.

VIKTIGT

Vi med trätrall framför entré och hus måste se till att grävarna kommer fram. Det gör vi lättast genom att ta bort överliggande trall, stomen som trallen vilar på kan lämnas kvar. För er som har luftspalt mellan mark och trallstome kan lämna överliggande trall kvar. Dvs där det finns möjlighet att sticka in kabelrör mellan stomen och marken behövs inte ta bort överliggande trall. Har ni ingen möjlighet att själva montera ned trätrall så kan grävarna göra detta mot offert. Marksten som ligger framför husen kommer grävarna att ta bort och återställa. Varje hus kommer att bli en lösning för sig och de som gräver kommer göra sitt bästa för att gå in där det gör minst åverkan. För att kunna informera grävarna om det är något särskilt som gäller, är det viktigt att vara hemma under den tid de är där och gräver.                                                                                                                                                                

Då vårt tidigare TV-nät inte finns markerat hos kommunen finns det risk för att vårt nuvarande TV nät grävs av. Då kommer det åtgärdas så fort det går men vi vill informera om att risken är stor för TV avbrott när grävning sker i området. 

Mellan Hasseltunet och Flädertunet kommer grävningen gå i terräng markerat med (T) där kommer en del buskar och mindre träd gå förlorade. 

Vid frågor och information som rör grävningen på er tomt kan ni ta kontakt med killarna som är och gräver i området. Har ni bergvärme eller annan utgående installation som bör beaktas vid grävning kan ni i ett förberedande syfte maila till projektledare Robert på adress robert.littorin@eltelnetworks.com.

Karta

2011-10-13 Första grävningen är påbörjad

Telia har idag (2011-10-13) börjat gräva i vårt område. OBS att de endast gräver från Norra Kungsvägen upp till vår teknikbod vid parkeringen på Hasseltunet.

Grävarbetet in till våra hus kommer i nästa fas och vi kommer att gå ut med information om när och hur det kommer att ske längre fram.

2011-10-08 Kanal 5

Nu fungerar Kanal 5 igen. ATM har varit och reparerat ett fel på en av våra mottagare.

2011-10-02 Felsökning Kanal 5

Vi har bekymmer med Kanal 5. Vi har bett vår nuvarande leverantör ATM att felsöka. Förhoppningsvis kommer det vara ordnat inom kort.

2011-09-12 Fiber information nr 2

Telia har skickat in slutligt grävtillstånd till Lidingö Kommun. Därefter kommer Eltel Networks ha genomgång med gräventreprenör på plats. Nästa steg är själva grävningen. Uppskattat grävtid från Telia är ca 1 månad. Inga datum är spikade men vi siktar, som tidigare på att vi ska ha fungerande nät innan vintern.

2011-07-04 Fiber information nr 1

Här kommer kort statusrapport för vår installtion av fiber för bredband, TV och IP telefoni. Vi har haft genomgång med Telia och Eltel Networks i området. De har tittat på våra hustyper och tittat på annat i området för att kunna göra uppskattning av grävarbetet. De kommer att återkomma med en detaljerad plan för grävningen. Inga datum är spikade men vi siktar på att vi ska ha fungerande nät innan vintern. 

2011-05-25 Årsstämma

Årlig stämma för Bergsbyvägen samfällighetsförening Ledning och Garage. Stämman hålls kl 19.00 i Villa Karlshäll (invid Piltunet). Kaffe med dopp kommer att serveras genom styrelsens försorg.

2011-03-16 EXTRA STÄMMA

Samfällighetsföreningens extrastämma 2011-03-16 resulterade med klar majoritet i val av Telia som leverantör av vårt fibernät. Stämman röstade också med klar majoritet igenom ett kollektivt och obligatoriskt paketerbjudande.

2010-09-27

Under sedvanligt årsmöte med Tunombuden redovisade styrelsen för status i vår upphandling av fiberoptik. Styrelsen har fått offert och avtal från Lidingö Bredband. Styrelsen har beslutat att ta in fler offerter. Vi kommer att informera löpande om hur arbetet fortskrider.

2010-08-25

Extra stämma röstning blev 52 JA röster och 10 NEJ röster. Det innebär att styrelsen har fått mandat att genomföra upphandling och byggnation av fiberoptiskt nät. Nätet kommer att ersätta dagens kopparnät. Upphandling och byggnation gäller under de specifika förutsättningar som satts upp.

/Styrelsen